Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

Riik maksab puudega inimestele sotsiaaltoetusi, kui puudega inimesel on oma puude tõttu lisakulutusi, näiteks on vaja abivahendeid, hooldust, rehabilitatsiooni või on lisakulutused seotud transpordi, töötamise või õppimisega.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu. 

 

Tööealise puudega inimese õigused 

Puude raskusastme tuvastamisel tööealisele inimesele lähtub ekspertiis igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest ning puudest tingitud lisakuludest järgnevalt:

- sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
- raske, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
- keskmine, kui inimese igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

 

Puudega tööealise inimese toetust makstakse:

-          igakuiselt

-          puudega tööealisele inimesele

-          puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks vastavalt lisakuludele, kuid

o   mitte vähem kui 65% sotsiaaltoetuste määrast (2016. aastal 16,62 eurot) ja

o   mitte rohkem, kui 210% sotsiaaltoetuste määrast (2016. aastal 53,70 eurot) kuus. 

 


- Lapse või vanaduspensioniealise puudega inimese õigused

Lapsel või vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt: 
- sügav puue - inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet; 
- raske puue - inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet; 
- keskmine puue - inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas. 

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust makstakse: 
- keskmise puudega isikule 50% sotsiaaltoetuste määrast (2016. aastal 12,79 eurot); 
- raske puudega isikule 105% sotsiaaltoetuste määrast (2016. aastal 26,85 eurot); 
- sügava puudega isikule 160% sotsiaaltoetuste määrast (2016. aastal 40,91eurot). 

 

Puudega lapse toetust makstakse igakuiselt kuni 16-aastasele puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks:
- keskmise puudega lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast (2014.aastal 69,04 eurot);
- raske või sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuste määrast (2014.aastal 80,55 eurot)).
Juhul, kui andmed lapse sünni kohta ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist (nt laps on sündinud välisriigis), tuleb selle toetuse puhul esitada täiendavalt lapse sünnitunnistus.

 

 

 

Täpsem info SKA infotelefonilt 16106 või http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee